top of page
isr-tr-flag-3.jpg
Businessman handshake picture

החזון שלנו

לאפשר לחברי.ות הלשכה מעורבות בכל התחומים הנוגעים ליחסי הידידות והכלכלה בין ישראל לתורכיה.

 

להוות כתובת לקבלת יעוץ, הכוונה ומוקד רישות בקשרים בין ישראל ותורכיה.

יעדים ואמצעים

ITBC שואפת להשיג את יעדיה ע"י הגדלת מספר התאגידים החברים בו, במטרה לכלול נציגים מכל ענפי הפעילות העסקית.

הצטרפו כחברים
כדי להיות מעודכנים במידע חדש ובהזדמנויות חדשות

(החברות כרוכה בתשלום)

ITBC המסופקים השרותם יע"י 

לק מהשרוצים שלהלן שמורים לחברי.ות הלשכה בלבד)

 • הכוונת חברות מישראל ומתורכיה המעונינים לקיים קשרי עסקים, בתחומי הסחר, השקעות

 • וטכנולוגיה, לאיתור שותפים פוטנציאליים.

 • החזקת מסד נתונים, קבצי סטטיסטיקה, הסכמים ורגולציה.

 • החזקת אתר אינטרנט ובו מידע מגוון לרבות הזדמנויות עסקיות.

 • נתן שרותי יעוץ לגבי הזדמנויות עסקיות והדרך הנאותה לפצח עסקים בין שתי המדינות, לרבות בהתבסס על נסיון רב-שנים ורב-תחומי של חברי.ות הלשכה.

 • השתתפות בארועים כלכליים, ירידים, סדנאות, סמינרים ומפגשים למען קידום העסקים בין שתי המדינות.

 • יזום מפגשים ענפיים.

 • עידוד קשרי מו"פ בין שתי המדינות.

 • מתן אפשרות לתאגידים לפרסם עצמם על גבי אתר הלשכה, ע"י חברות בה במעמד נוצני חסות.

 • סיוע בפתרון סכסוכים עסקיים.

 • פרסום סקירות וניתוחים כלכליים.
   

מציעה לחברות וספקי שירות משני המדינות אפשרות לפרסם באתר של ITBC, להפוך לשותפים ותומכים של ITBC

bottom of page